Način i postupak za ostvarivanje prava

Način i postupak za ostvarivanje prava

IMPLEMENTACIJA ZAKONA O DOPUNSKIM PRAVIMA BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA („Službene novine HNK“ broj 8/06)

1.Zdravstvena zaštita i osiguranje sanitetskog materijala

Ratni vojni invalidi i članovi njihovih porodica, članovi porodica šehida-poginulih, umrlih, nestalih branilaca, članovi porodica umrlih ratnih vojnih invalida, demobilisanih branilaca i članovi njihovih porodica i dobitnici ratnih priznanja i njihove porodice pravo na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, ostvaruju u skladu sa članom 7. i 27. Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine FBiH“ broj: 33/04, 56/05,70/07 i 9/10) i člana 10. i 11. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine HNŽ/K“ broj 8/06), kao i Pravilnika o kriterijima i postupku ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu i osiguranja sanitetskog materijala („Službene novine HNK“ broj: 7/08) i ukoliko to pravo ne mogu ostvariti po drugom osnovu.
Zahtjev za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu, podnose se Ministarstvu za pitanja boraca HNK, putem nadležne općinske /gradske službe za branilačko-invalidsku zaštitu, na propisanom obrascu koji propisuje Ministarstvo uz potrebnu dokumentaciju.

2.Banjsko –klimatsko liječenje

Korisnici prava na medicinsku rehabilitaciju – banjsko klimatsko liječenje mogu biti RVI i članovi njihove uže porodice, članovi porodica šehida-poginulih, umrlih i nestalih branilaca, demobilisani branioci i članovi njihove uže porodice i dobitnici ratnih priznanja ili odlikovanja i njihovih porodica, sa prebivalištem na području HNK, na osnovu Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica (član 10., 14. , 15. , 16. i 17. ) i Pravilnika o kriterijima i načinu odobravanja banjsko-klimatskog liječenja (medicinske rehabilitacije) („Službene novine HNK“ broj: 7/08).
Korisnici prava mogu biti lica iz navedenih kategorija kojima je prema medicinskim indikacijama takvo liječenje potrebno i koji su u posljednjih godinu dana liječeni od bolesti zbog koje se upućuju u lječilište: medikamentozno, operativno, fizikalno –ambulantno ili stacionarno.
Zahtjev za upućivanje na medicinsku rehabilitaciju, prijedlog ljekara i druga odgovarajuća medicinska i druga dokumentacija se podnosi općinskoj službi za branilačko-invalidsku zaštitu na propisanom obrascu (obrasce propisuje Ministarstvo).

3.Naknada putnih troškova za liječenje u inozemstvu

Lica iz člana 1. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica imaju pravo na naknadu troškova prevoza na odlazak na liječenje i po završetku liječenja, kao i naknadu troškova smještaja do deset dana – uz uslov da to liječenje nije moguće obaviti u Bosni i Hercegovini- uz prethodno pribavljenu potvrdu o nemogućnosti liječenja u Bosni i Hercegovini, izdatu od strane ljekarskog konzilija Kliničkog centra u Mostaru, Sarajevu ili Tuzli. Korisnik prava na dodatak za njegu i pomoć drugog lica isto pravo koristi i za lice koje putuje s njim u pratnji, a sve u skladu sa članom 10.,18. i 19. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica.

4.Naknada troškova prevoza (liječenje u BiH)

Članovi porodice šehida- poginulih branilaca, ratni vojni invalidi, demobilisanih branilaca – koji su radi ostvarivanja zdravstvene zaštite upućeni van mjesta prebivališta na teritoriji Bosne i Hercegovine imaju pravo na troškove prevoza u visini cijene povratne autobuske karte od mjesta prebivališta do mjesta u koje su upućeni. RVI – lica sa paraplegijom imaju pravo na troškove prevoza u visini iznosa 20% iznosa prodajne cijene jednog litra goriva za svaki pređeni kilometar, prema odredbama člana 10. i 20. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica.
Zahtjev o odobravanju isplate troškova prevoza, kao i Odluku o isplati istih donose– nadležne općinske službe branilačko- invalidske zaštite.

5.Ortopedska i druga pomagala

RVI navedeno pravo ostvaruju u skladu sa članom 27. Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica i člana 10. i 21. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, kao i Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima („Službene novine HNK“ broj: 8/12), putem Ministarstva u medicinski indiciranim slučajevima, uz odobrenje Komisije Zavoda zdravstvenog osiguranja, na prijedlog ovlaštenog doktora, a isti Zavod učestvuje u participaciji nabavke pomagala, u skladu sa propisima Zavoda.
Zahtjev za sufinansiranje troškova za nabavku ortopedskih i drugih pomagala podnosi se Ministarstvu na propisanom obrascu lično ili poštom preporučeno.

6.Prava po osnovu preostale radne sposobnosti

Profesionalna rehabilitacija ima za svrhu osposobljavanje nezaposlenih RVI ili demobilisanih branilaca za vršenje ranijeg ili drugog odgovarajućeg zanimanja, odnosno stručnog osposobljavanja za vršenje odgovarajućeg zanimanja i stručnog usavršavanja.
Osnov za ostvarivanje prava sadržan je u članu 7. i 28. Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica i člana 10., 22.-26. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, kao i Pravilnika o načinu ostvarivanja prava po osnovu preostale radne sposobnosti („Službene novine HNK“ broj: 7/08).
RVI ili demobilisani branilac zahtjev za profesionalnu rehabilitaciju, školovanje i doškolovavanje podnose nadležnoj općinskoj ili gradskoj službi za branilačko-invalidsku zaštitu gdje je ratni vojni invalid ostvario pravo na ličnu invalidninu, odnosno gdje demobilisani branilac ima prebivalište više od tri godine.

7.Prioritet u zapošljavanju

Lica iz člana 1. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u skladu sa članom 7. i 28. Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica i člana 10. i 27. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, ostvaruju pravo na prioritetno zapošljavanje, pod jednakim uslovima na način predviđen aktivnom politikom zapošljavanja utvrđenom propisima općine, grada ili Kantona.
Kantonalni organi uprave i kantonalne upravne ustanove, grad i općine kao i sva pravna lica čiji je osnivač Kanton, grad ili općina, odnosno koja se finansiraju iz Kantona sa učešćem od najmanje 25% , dužni su prilikom prijema u radni odnos osigurati prioritet licima iz člana 1. Zakona.

8.Novčana pomoć za otvaranje radnih mjesta

Član 10. i 28. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica definišu mogućnost dodjeljivanja novčanih pozajmica i kredita kako bi se riješilo pitanje zapošljavanja lica iz člana 1. Zakona.
Vlada ovog Kantona posebnim propisima utvrđuje način i uslove za odobravanje pozajmice.

9.Subvencioniranje obaveze plaćanja naknade za građevinsko zemljište

Licima iz člana 1. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica na osnovu člana 10., 29.-32. Zakona mogu se subvencionirati obaveze plaćanja naknade za građevinsko zemljište za izgradnju kolektivnih stambenih objekata, na kome pravo raspolaganja ima grad ili općina, te za izgradnju porodične stambene zgrade za vlastite potrebe površine do 400 m² kada prvi put rješavaju svoje stambeno pitanje, odnosno površine do 150 m² za izgradnju poslovnog prostora u kojem će biti riješeno i njihovo zaposlenje.
Lica iz člana 1. kantonalnog Zakona imaju pravo na subvencioniranje plaćanja naknade za pogodnosti i naknade za uređenje građevinskog zemljišta za izgradnju poslovnog prostora, netto građevinske površine do 150 m².
Za implementaciju navedenih prava zadužene su jedinice lokalne samouprave, općina ili grad.

10.Prilagođavanje prilaza za stambene jedinice i kretanja u stanu invalidskim kolicima

Pravo na uklanjanje arhitektonsko-urbanističkih barijera za prilaz i ulaz u stambenu zgradu u kojoj stanuje, ima ratni invalid I grupe koji nije sposoban kretati se bez invalidskih kolica, u skladu sa članom 10. i 33. Zakona. Da bi se ovo pravo moglo ostvariti uslov je da je stambena jedinica sa riješenim svim imovinsko-pravnim odnosima.
Za implementaciju navedenog prava zadužena je općina ili grad.

11.Stambeno zbrinjavanje

Lica iz člana 1. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u skladu sa članom 7. i 29. Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica, kao i člana 10. i 34.-38. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, pravo na pomoć u stambenom zbrinjavanju mogu ostvariti pod uslovom da nemaju ili imaju djelomično riješeno stambeno pitanje, s tim da isti imaju neprekidno prebivalište na području Kantona najmanje tri godine prije stupanja na snagu Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica. Zakonom su utvrđeni prioriteti kod ostvarivanja ovog prava, s tim da korisnici imaju pravo na odgovarajući stan (ukoliko Uprava sada Ministarstvo raspolaže stambenim fondom), sredstva za kupovinu odnosno na izgradnju stambene jedinice, pravo na jednokratnu dugoročnu pozajmicu i pravo na jednokratnu bespovratnu dodjelu sredstava.
Na osnovu odredaba Pravilnika za utvrđivanje prava na jednokratnu bespovratnu dodjelu sredstava za rješavanje stambenih potreba branilaca i članova njihove porodica na području HNK („Službene novine HNK“ broj: 11/08), Komisija ovog Ministarstva raspisuje Javni oglas za jednokratnu bespovratnu dodjelu sredstava za rješavanje stambenih potreba branilaca i članova njihovih porodica na području HNK za dovršetak započetih a nezavršenih objekata. Prijave na Javni oglas s potrebnom odgovarajućom dokumentacijom podnose se općinskoj, odnosno gradskoj službi nadležnoj za branilačko-invalidsku zaštitu na jednoobraznom zahtjevu, čiju formu utvrđuje Ministarstvo za pitanja branitelja/ boraca HNK-a.

12.Prioritet kod upisa u obrazovne ustanove, stipendiranje, kreditiranje, smještaje u đačke, studentske i penzionerske domove

Lica iz člana 1. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, i njihova djeca pod istim uslovima, u skladu odredbama člana 7. Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica i članova 39. do 43. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, kao i Pravilnika o načinu i uslovima ostvarivanja prava na dodjelu stipendija djeci šehida- poginulih, umrlih ili nestalih branilaca, demobilisanih branilaca i ratnih vojnih invalida Odbrambeno- oslobodilačkog rata („Službene novine HNK“ broj:5/09) imaju pravo na prioritet kod upisa i besplatno školovanje u obrazovnim ustanovama (srednje, više –škole i fakulteti), čiji je osnivač Kantona, grad ili općina.
Utvrđeno posebnim propisima imaju prioritet prilikom ostvarivanja prava na smještaj u đačke domove i studentske domove na području Kantona.
Ista lica imaju prioritet prilikom odobravanja stipendija– kredita u skladu sa odgovarajućim aktima, kao i pravo na kreditiranje troškova postdiplomskog studija i izrade magistarskog i doktorskog rada, kao i prioritet smještaja u penzionerske domove.
Pravilnik definiše da Komisija Ministarstva raspisuje konkurs za dodjelu stipendija.

13.Beneficije kod plaćanja naknada u obrazovnim ustanovama

Djeci šehida-poginulih branilaca, ratnih vojnih invalida, nezaposlenih demobilisanih branilaca, kod redovnog pohađanja srednje škole i redovnog studiranja na javnim visokoškolskim ustanovama na teritoriji Kantona pripadaju beneficije u visini 50% kod plaćanja naknada za upis u novu školsku/ akademsku godinu - na osnovu odgovarajućih akata nadležne institucije i ustanove, u skladu sa članom 10. i 44. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica.

14.Jednokratne novčane pomoći

Jednokratna novčana pomoć odobrava se licima iz člana 1. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica na osnovu podnesenog zahtjeva i priloga iz kojih je vidljivo da se lice nalazi u stanju teške bolesti i stanju socijalne potrebe, na osnovu člana 10. i 45. Zakona, kao i Pravilnika o kriterijima i postupku za odobravanje jednokratne novčane pomoći za stanje teške bolesti i stanja socijalne potrebe branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine HNK“ broj: 9/12 i 10/12).
Zahtjev za jednokratnu pomoć dostavlja se direktno Ministarstvu ili putem službi za branilačko-invalidsku zaštitu jedinica lokalne samouprave.

15.Pravo u osiguranju i dodjeli sredstava za održiv povratak

Lica iz člana 1. Zakona, koja imaju ili su imala status raseljenog lica, u svrhu osiguranja uslova za održiv povratak u mjesta u kojim su imala prebivalište ili boravište prije početka agresije na Bosnu i Hercegovinu pod uslovima iz člana 36. Zakona, s tim da iste ne ostvaruju isto pravo ako su na području Kantona riješili svoje stambeno pitanje.

16.Pravo na naknadu za podizanja nadgrobnih spomenika

Svim pripadnicima OS koji su poginuli nestali i umrli tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu u periodu od 18.09.1991. godine do 23.12.1996. godine i ukopani na području ovog Kantona – finansirati će se izrada i postavljanje nišana-nadgrobnog spomenika u skladu sa postojećim idejnim rješenjem jedinstvenog nišana-nadgrobnog spomenika za šehida-poginulog branioca, prema Zakonu o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica (član 10. i 50.) kao i prema odredbama Pravilnika o kriterijima i postupku naknade troškova izrade nišana- nadgrobnih spomenika šehidima-poginulim braniocima („Službene novine HNK“ broj: 8/07).
Zahtjev za odobravanje naknade troškova izrade nišana-nadgrobnih spomenika s odgovarajućom dokumentacijom podnosi se Ministarstvu direktno ili putem službi za branilačko-invalidsku zaštitu jedinica lokalne samouprave.

17.Naknada troškova dženaze-sahrane

U slučaju smrti lica iz člana 1. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, članovi porodice koji sahrane umrlog imaju pravo na naknadu troškova dženaze-sahrane u visini jedne prosječne neto plaće zaposlenih u Kantona, iz prethodne godine, te u opravdanim slučajevima i stvarne troškove prevoza umrlog u druga područja Bosne i Hercegovine, ukoliko to pravo ne mogu ostvariti po drugom osnovu, na osnovu člana 52. i 53. Zakona, odnosno odredaba Pravilnika o kriterijima i postupku za odobravanje jednokratne novčane pomoći za pokrivanje troškova dženaze-sahrane članova porodičnog domaćinstva poginulih branilaca („Službene novine HNK“ broj: 8/07).
Odobravanje jednokratne novčane pomoći od strane ovog Ministarstva vrši se članovima porodičnog domaćinstva šehida-poginulog/poginulih, nestalih ili umrlih branilaca koji su sahranili člana porodičnog domaćinstva šehida-poginulog branioca, ili nosioca najvećeg ratnog priznanja i odlikovanja.
Troškove dženaze- sahrane za umrlog RVI i nezaposlenog demobilisanog branioca, osiguravaju se u općinskom – gradskom budžetu.
Zahtjevi se dostavljaju Ministarstvu za pitanja boraca HNK Mostar direktno ili putem službi za branilačko-invalidsku zaštitu jedinica lokalne samouprave.

18.Pravo po osnovu ratnog priznanja ili odlikovanja

Vlada će na osnovu člana 10. i 54. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica svojom odlukom utvrditi prava nosilaca ratnog priznanja ili odlikovanja i članova njihovih porodica– u skladu sa svojim finansijskim mogućnostima.

19.Posebna prava

U skladu sa članom 10., 55. i 56 Zakona o dopunskim pravima branilaca a pod uslovom da prebivalište na području Kantona imaju neprekidno najmanje tri godine prije stupanja na snagu Zakona, nosioci najviših ratnih priznanja, veterani-prvoborci, ratni vojni invalidi kojima je priznato pravo na dodatak za njegu i pomoć od strane drugog lica kao i pripadnici branilačkih populacija u stanju socijalne potrebe, imaju pravo na jednokratnu novčanu pomoć u toku jedne kalendarske godine, u visini koju utvrdi Vlada Kantona, a prema dinamici isplate koju utvrdi ovo Ministarstvo.

Navedeno pravo se može ostvariti samo po jednom osnovu.