Zakoni i akti

Zakoni i akti

Naziv dokumenta Datum objave Preuzimanje
PRAVILNIK O KRITERIJIMA I POSTUPKU ZA ODOBRAVANJE JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI ZA POKRIVANJE TROŠKOVA DŽENAZE/SAHRANE ČLANOVA PORODIČNOG DOMAĆINSTVA POGINULOG/POGINULIH BORACA ("SLUŽBENE NOVINE HNK", BR. 8/07) 19.02.2015 12:39
ZAHTJEV ZA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ 18.02.2015 18:04
PRAVILNIK O NOVČANOJ PODRŠCI ZA OTVARANJE RADNIH MJESTA ("SLUŽBENE NOVINE HNK", BR. 9/14, 8/15) 18.02.2015 10:20
ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA 18.02.2015 09:34
ZAKON O DOPUNSKIM PRAVIMA BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA ("SLUŽBENE NOVINE HNK" BR. 8/06) 03.02.2015 10:02
PRAVILNIK O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA PO OSNOVU PREOSTALE RADNE SPOSOBNOSTI ("SLUŽBENE NOVINE HNK" BR. 7/08) 02.02.2015 13:18
PRAVILNIK O KRITERIJIMA I NAČINU ODOBRAVANJA BANJSKO-KLIMATSKOG LIJEČENJA (MEDICINSKE REHABILITACIJE) ("SLUŽBENE NOVINE HNK" BR. 6/15) 02.02.2015 13:16
PRAVILNIK O KRITERIJIMA I POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU I OBEZBJEĐENJE SANITETSKOG MATERIJALA ("SLUŽBENE NOVINE HNK" BR. 7/08) 02.02.2015 13:12
PRAVILNIK ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA JEDNOKRATNU BESPOVRATNU DODJELU SREDSTAVA ZA RJEŠAVANJE STAMBENIH POTREBA BRANIOCIMA I ČLANOVIMA NJIHOVIH PORODICA NA PODRUČJU HNK ("SLUŽBENE NOVINE HNK" BR. 11/08, 8/15) 29.01.2015 13:01
PRAVILNIK O NAČINU I USLOVIMA OSTVARIVANJA PRAVA NA DODJELU STIPENDIJA DJECI POGINULIH, UMRLIH ILI NESTALIH BRANILACA, DEMOBILISANIH BRANILACA I RATNIH VOJNIH INVALIDA ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG RATA ("SLUŽBENE NOVINE HNK" BR 5/09) 29.01.2015 12:43
PRAVILNIK O ORTOPEDSKIM I DRUGIM POMAGALIMA ("SLUŽBENE NOVINE HNK" BR. 8/12, 6/15) 29.01.2015 12:36
PRAVILNIK O KRITERIJIMA I POSTUPKU ZA ODOBRAVANJE JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI ZA STANJA TEŠKE BOLESTI I STANJA SOCIJALNE POTREBE BORACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA ("SLUŽBENE NOVINE HNK" BR. 9/12 I 10/12) 29.01.2015 12:13
PRAVILNIK O KRITERIJIMA I POSTUPKU NAKNADE TROŠKOVA IZRADE NADGROBNIH NIŠANA/SPOMENIKA POGINULIM BORCIMA (SLUŽBENE NOVINE HNK" BR. 8/07) 29.01.2015 12:01
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UVJERENJA 28.01.2015 13:55
ZAHTJEV ZA NAKNADU TROŠKOVA IZRADE, POSTAVLJANJE NADGROBNOG NIŠANA/SPOMENIKA POGINULOM/POGINULIM BORCIMA 28.01.2015 13:54
ZAHTJEV ZA NAKNADU TROŠKOVA SAHRANE/DŽENAZE ZA UMRLOG ČLANA UŽE PORODICE POGINULOG BORCA ILI UMRLOG DOBITNIKA NAJVEĆEG RATNOG PRIZNANJA 28.01.2015 13:53
ZAHTJEV ZA SUFINANSIRANJE/FINANSIRANJE ORTOPEDSKOG POMAGALA 28.01.2015 13:50
ZAHTJEV ZA BANJSKO-KLIMATSKO LIJEČENJE 28.01.2015 13:47
ZAKON O PRAVIMA BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA("Službene novine FBiH" broj: 33/04, 56/05, 70/07 i 9/10) 24.01.2015 10:34