Ustroj

Ustroj

ORGANIZACIJSKE JEDINICE

Za obavljanje poslova iz nadležnosti Ministarstva formiraju se:

a) temeljne

b) unutarnje organizacijske jedinice

TEMELJNE ORGANIZACIJSKE JEDINICE SU

a) Kabinet Ministarstva

b) Sektor  za pravne, opće i administrativne poslove A BiH, MUP

c) Sektor  za pravne, opće i administrativne poslove HVO, MUP

Temeljnim organizacijskim jedinicama rukovode:

a) tajnik ministarstva;

b) pomoćnik ministra za pravne, opće i administrativne poslove A BiH, MUP;

c) pomoćnik ministra za pravne, opće i administrativne poslove HVO, MUP;

UNUTARNJE ORGANIZACIJSKE JEDINICE

U sastavu Kabineta Ministarstva unutarnje organizacijske jedinice su:

a) Odjel za financijska pitanja, praćenje i realiziranje proračuna ministarstva

b) Odjel za kadrovske, opće i administrativne poslove

c) Odjel pisarnice

d) Odjel za stambeno zbrinjavanje

U sastavu Sektora za pravne, opće i administrativne poslove A BiH, MUP unutarnje organizacijske jedinice su:

a) Odjel  za upravno-pravne poslove

b) Odjel za rješavanje o pravima po Zakonu o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji

U sastavu Sektora za pravne, opće i administrativne poslove HVO, MUP unutarnje organizacijske jedinice su:

a) Odjel  za upravno-pravne poslove

b) Odjel za rješavanje o pravima po Zakonu o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji

NADLEŽNOST TEMELJNIH ORGANIZACIJSKIH JEDINICA

Kabinet Ministarstva

U  Kabinetu  Ministarstva organiziraju se i  obavljaju: normativno pravni, studijsko analitički,   informativno–analitički, poslovi upravnog   rješavanja, protokolarni i drugi poslovi značajni za ostvarivanje funkcije ministra, poslovi od zajedničkog interesa za uspješno funkcioniranje Ministarstva, odnosno osiguravanje uvjeta za rad  temeljnih organizacijskih jedinica, kadrovski i personalni poslovi Ministarstva, te materijalno-financijski poslovi potrebiti za normalno funkcioniranje Ministarstva i svih drugih institucija koje se financiraju iz proračuna županije putem Ministarstva, poslovi uredskog poslovanja Ministarstva, te drugi poslovi koje mu u nadležnost daje ministar. U Kabinetu Ministarstva obavljaju se poslovi stambenog zbrinjavanja osoba iz članka 1. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji, te u svezi s tim planiranje i korištenje svih financijskih i ostalih resursa. Kabinet Ministarstva surađuje i s drugim sektorima i rukovoditeljima temeljnih organizacijskih jedinica Ministarstva sudjelujući u zajedničkoj izradi programsko strategijskih i drugih složenih zadaća i izvješća kao glavni nositelj tih poslova.

Sektor za opće i administrativne poslove A BiH, MUP

Sektor za opće i administrativne poslove A RBiH, MUP obavlja poslove upravnog rješavanja, upravno-nadzorne poslove, normativno pravne poslove, studijsko-analitičke  i stručno operativne  poslove koji se odnose na:

a) utvrđivanje socijalno-statusnih pitanja ratnih vojnih invalida, obitelji  poginulih branitelja i razvojačenih branitelja A RBiH, MUP i branitelja drugih oslobodilačkih ratova i sudionika oslobodilačkih pokreta i zaštite  mirnodopskih vojnih invalida,

b) zaštitu članova obitelji poginulih, nestalih i umrlih branitelja,  ratnih vojnih invalida i obitelji umrlih i ratnih vojnih invalida  A RBiH, MUP,

c) upravni nadzor izvršavanja zakona i drugih propisa iz oblasti zaštite branitelja i invalida u skladu s Ustavom i zakonom,

d) davanje  mišljenja na propise koje pripremaju druga tijela, a odnose se na socijalno-statusna pitanja ovih kategorija,

e) izgradnju, uređenje i održavanje spomen obilježja, groblja branitelja i stratišta nevinih žrtava  rata, 

f) vođenje propisanih evidencija iz nadležnosti ovog Ministarstva,

g) koordiniranje rada s općinskim tijelima uprave nadležnim za pitanja iz oblasti braniteljsko- invalidske zaštite, kao i s Federalnim ministarstvom za pitanja branitelja i invalida Domovinskog rata,

h) kontinuirano sagledavanje i praćenje pravnog temelja socijalnog osiguranja korisnika braniteljsko-invalidske zaštite  A RBiH, MUP,

i) iniciranje donošenja propisa kojima se na jedinstven način reguliraju prava iz oblasti zaštite branitelja i invalida, te način i mjere ostvarivanja istih,

j) poslove i zadaće vezane za vođenje drugostupanjskih postupaka u svezi temeljnih  prava korisnika  zaštite branitelja i invalida  A RBiH, MUP,

k) rješavanje po zahtjevima iznesenim u formi predstavki i putem osobnog obraćanja stranaka,  kao i organizacija od općinskih do županijskog nivoa,

l) aktivnosti vezane za osiguranje zdravstvene zaštite, prijevoza na liječenje i rehabilitacije braniteljske populacije, te brige o nabavkama sredstava protetike pripadnika A RBiH, MUP,

m) pripremu i obavljanje poslova vezanih za ocjenu tjelesnog oštećenja pripadnik OS vojske Federacije BiH u 1. i 2. stupnju u suradnji s Institutom za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja,

n) izradu nacrta zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti,

o) obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost sukladno zakonu.

Sektor za opće i administrativne poslove HVO, MUP

Sektor za opće i administrativne poslove HVO, MUP obavlja poslove upravnog rješavanja, upravno-nadzorne poslove, normativno pravne poslove, studijsko-analitičke  i stručno operativne  poslove koji se odnose na:

a) utvrđivanje socijalno-statusnih pitanja ratnih vojnih invalida, obitelji  poginulih branitelja i razvojačenih branitelja HVO, MUP i branitelja drugih oslobodilačkih ratova i sudionika oslobodilačkih pokreta i zaštite  mirnodopskih vojnih invalida,

b) zaštitu članova obitelji poginulih, nestalih i umrlih branitelja,  ratnih vojnih invalida i obitelji umrlih i ratnih vojnih invalida  HVO, MUP,

c) upravni nadzor izvršavanja zakona i drugih propisa iz oblasti zaštite branitelja i invalida u skladu s Ustavom i zakonom,

d) davanje  mišljenja na propise koje pripremaju druga tijela, a odnose se na socijalno-statusna pitanja ovih kategorija,

e) izgradnju, uređenje i održavanje spomen obilježja, groblja branitelja i stratišta nevinih žrtava  rata, 

f) vođenje propisanih evidencija iz nadležnosti ovog Ministarstva,

g) koordiniranje rada s općinskim tijelima uprave nadležnim za pitanja iz oblasti braniteljsko- invalidske zaštite, kao i s Federalnim ministarstvom za pitanja branitelja i invalida Domovinskog rata,

h) kontinuirano sagledavanje i praćenje pravnog temelja socijalnog osiguranja korisnika braniteljsko-invalidske zaštite  HVO, MUP,

i) iniciranje donošenja propisa kojima se na jedinstven način reguliraju prava iz oblasti zaštite branitelja i invalida, te način i mjere ostvarivanja istih,

j) poslove i zadaće vezane za vođenje drugostupanjskih postupaka u svezi temeljnih  prava korisnika  zaštite branitelja i invalida  HVO, MUP,

k) rješavanje po zahtjevima iznesenim u formi predstavki i putem osobnog obraćanja stranaka,  kao i organizacija od općinskih do županijskog nivoa,

l) aktivnosti vezane za osiguranje zdravstvene zaštite, prijevoza na liječenje i rehabilitacije braniteljske populacije, te brige o nabavkama sredstava protetike pripadnika HVO, MUP,

m) pripremu i obavljanje poslova vezanih za ocjenu tjelesnog oštećenja pripadnik OS vojske Federacije BiH u 1. i 2. stupnju u suradnji s Institutom za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja,

n) izradu nacrta zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti,

o) obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost sukladno zakonu.