Vodič za pristup

Vodič za pristup

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA/KANTON

MINISTARTVO ZA PITANJA BRANITELJA/BORACA

 

 

V O D I Č

Za pristup informacijama u smislu

Zakona o slobodi pristupa informacijama

u Federaciji BiH

 

Februar 2015.godine

 

1. UVOD

Ovaj Vodič za pristup informacijama (u daljem tekstu: Vodič), sačinjen je u cilju pomoći podnosiocima zahtjeva za ostvarivanje njihovih prava u skladu sa odredbama Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine», br: 32/01 i  48/11) , ( u daljem tekstu: ZOSPI), odnosno sve zainteresovane uputiti kako na najjednostavniji način doći do informacija koje su u posjedu  Ministarstva za pitanja branitelja/boraca HNŽ/K, ( u daljem tekstu: Ministarstvo).

U Skladu sa ZOSPI svaka fizičko i pravno lice ima pravo na pristup informacijama koje su pod kontrolom javnog organa, a javni organ ima odgovarajuću obavezu te informacije saopštiti.

Pravo pristupa informacijama može biti ograničeno samo na način i pod uslovima utvrđenim ovim Zakonom.

Vodič sadrži:

●  jednostavne instrukcije za sačinjavanje zahtjeva,

● upute o proceduri i rokovima kojih se Ministarstvo mora pridržavati tokom obrade Vašeg

    zahtjeva;

●  upute o okolnostima pod kojima pristup zahtijevanoj informaciji može biti uskraćen;

●  instrukcije o pravnim lijekovima

● i primjerak ZOSPI zahtjeva.

Vodič je besplatan i možete ga dobiti u prostorijama Ministarstva, Krpića br.3. Mostar, pronaći na web stranici Ministarstva  ili zatražiti od našeg službenika za informisanje Dubravka Šimića, dipl.iur.

Naši kontakti su:

Telefon: 036 580 750

Faks: 036 580 724

E-mail: [email protected]

Nadamo se da će Vam informacije u ovom Vodiču biti od koristi.

2. PROCEDURA I ROKOVI ZA POSTUPANJE PO VAŠEM ZAHTJEVU

2.1.ZOSPI Vam omogućava pravo na pristup informacijama koje su u posjedu ili pod kontrolom svih javnih organa.

Kako biste ostvarili ovo pravo morate podnijeti pismeni zahtjev na jednom od službenih jezika u F BiH u kojem  navodeći Vaše lične podatke, navodite i kakvu informaciju tražite.

Naša je obaveza razmotriti da li je primljeni zahtjev potpun.

Ukoliko utvrdimo da zahtjev nije potpun, o tome ćemo Vas obavijestiti u roku od  osam dana.

Obrada Vašeg zahtjeva može trajati najduže 15 dana.

2.2.Ukoliko nismo nadležni za informaciju koju tražite, obavezni smo uputi Vaš zahtjev nadležnom organu najkasnije osam dana od dana podnošenja zahtjeva, o čemu ćemo Vas pismeno obavijestiti.

2.3.U pravilu, možete zatražiti svaku informaciju koja je u posjedu Ministarstva, osim one koja, u skladu sa  ZOSPI, može biti izuzeta od saopštavanja.

Odgovor na Vaše pitanje može biti u potpunosti ili djelomično uskraćen, ukoliko se Vaše pitanje odnosi na tri kategorije informacija koje ZOSPI određuje da mogu biti izuzete od otkrivanja i to:

1.Nadležnost javnog organa, a tiče se interesa odbrane i sigurnosti, zaštite javne sigurnosti, sprečavanja i otkrivanja kriminala i zaštite postupaka donošenja odluka u javnom organu  što ne obuhvata činjenice, statističke, naučne ili tehničke informacije (član 6. ZOSPI);

2.Povjerljive komercijalne interese treće strane- ovlašteni službenik za informisanje, bez odlaganja, pismeno će obavijestiti treću stranu o pojedinostima zahtjeva i upozoriti da će se tražena informacija saopštiti, ukoliko u roku od 15 dana od dana prijema obavještenja pismeno ne odgovori da smatra da je informacija povjerljiva i navede razloge zbog kojih bi njenim saopštenjem mogla nastati šteta. Po prijemu odgovora, utvrditi će se izuzetak od saopštavanja tražene informacije (član 7.ZOSPI);

3.Privatnost- utvrditi će se izuzetak od saopštavanja tražene informacije, ukoliko se osnovano utvrdi da informacija uključuje lične interese koji se odnose na privatnost trećeg lica (član 8. ZOSPI)

O činjenici da je Vaša informacija izuzeta od saopštavanja  obavijestit ćemo Vas u roku petnaest dana.

Ovaj rok može biti duži u slučajevima kada je prethodno potrebno dobiti izjašnjenje treće strane o saglasnosti za objavljivanje informacije koja sadrži povjerljive interese.

2.4.Važno je naglasiti da organi državne uprave nemaju pravo  naplatiti takse za  zahtjeve upućene na osnovu ZOSPI 

2.5.Vaša je obaveza, u skladu sa Uputstvom Federalnog ministarstva pravosuđa, samo platiti troškove umnožavanja.

3.ZAKONSKE MOGUĆNOSTI

3.1.Na koga se primjenjuje ZOSPI?

ZOSPI se primjenjuje na sve javne organe, a isti ih definiše kao sve organe zakonodavne, izvršne, sudske vlasti, organi koji obavljaju javnu funkciju, a imenovani su ili osnovani u skladu s zakonom, kao i pravna lica koja su u vlasništvu ili koja kontroliše takva institucija i svi su obavezni odgovarati na zahtjeve.

Ovaj Vodič se odnosi samo na Ministarstvo!

3.2. Informacija na neformalan/formalan način?

Prije nego što podnesete formalni ZOSPI zahtjev, budite slobodni kontaktirati  našeg službenika za informisanje. Ako nismo u mogućnosti ili nismo spremni podijeli informaciju s Vama na neformalan način, možete podnijeti formalan zahtjev u skladu sa ZOSPI.

3.3. Precizirajte svoj ZOSPI zahtjev?

Kako bismo udovoljili Vašem traženju, potrebno je da precizirate svoj zahtjev navodeći tačno koju informaciju tražite i u kojem obimu.

3.4. Kome uputiti  ZOSPI zahtjev?

Zahtjev trebate uputiti našem službeniku za informisanje.

Zahtjevi moraju biti u pisanom obliku na jednom od službenih jezika Federacije Bosne i Hercegovine. Na njima mora biti naznačeno Vaše ime i prezime, adresa, a poželjno bi bilo upisati i broj telefona putem kojeg Vas možemo kontaktirati.

3.5. U kojem roku možete dobiti zahtijevanu informaciju?

Ukoliko smo nadležni za obradu Vašeg zahtjeva, te ako nema potrebe za produžavanjem vremenskih rokova,  Vi ćete dobiti odgovor o tome da li Vam je pristup odobren ili odbijen u roku od 15 dana od dana kada smo zaprimili Vaš zahtjev.

Kada Ministarstvo odobri pristup traženoj informaciji rješenjem će Vas obavijestiti o mogućnosti ličnog pristupa informaciji u prostorijama Ministarstva ili će Vam je pismeno dostaviti, ukoliko informacija ne sadrži više od deset stranica. U protivnom, obavezni ste platiti naknadu umnožavanja o čemu ćemo Vas prethodno obavijestiti.

3.6. Što ako Ministarstvo ne  posjeduje informaciju?

Ukoliko Ministarstvo ne posjeduje zahtijevanu informaciju, kao i u slučaju da nema pristup toj informaciji, obavezni smo  u roku od 8 dana od zaprimanja zahtjeva isti proslijedi onom organu koji ga može ispuniti. Vas ćemo pismeno obavijestiti o prosljeđivanju Vašeg zahtjeva.

3.7. Kako se odvija pristup informacijama?

Jednom kada je pristup odobren, bilo u cijelosti ili djelomično, Ministarstvo će Vas dopisom obavijestiti o mogućnosti ličnog pristupa informacijama u našim prostorijama u vrijeme koje odgovara i Vama i ovlaštenom službeniku.

Također ćemo Vas obavijestiti o mogućnosti dobivanja kopija tražene informacije nakon izvršene uplate, kao i o troškovima umnožavanja.

3.8. Kada će tražena informacija biti izuzeta od saopštenja?

Kada se u zahtjevu traži pristup informaciji koja prema ZOSPI može biti izuzeta od saopštavanja, ocijenit će se da li je njeno objavljivanje, u potpunosti ili djelimično, u javnom interesu.

3.9. Šta možete učiniti ako vam pristup nije odobren?

Ukoliko Ministarstvo odbije pristup informaciji koju ste vi zahtijevali, djelimično ili u potpunosti, o tome će te biti  informisani pismenim putem i to  u roku 15 dana po prijemu zahtjeva.

U dopisu ćemo  navesti razloge koji su nas opredijelili za odbijanje pristupa informaciji, zakonsku osnovu za status izuzeća, sva materijalna pitanja koja su važna za odluku, te dati uputstvo o pravnom lijeku.

4.POTRAŽITE NAŠ INDEKS REGISTAR

Kako biste lakše ostvarili pravo na pristup informacijama i znali koje informacije Ministarstvo posjeduje, kao i u kojem su obliku dostupne, upućujemo Vas na korištenje našeg Indeks registra koji je dostupan putem web stranice Ministarstva, kod našeg službenika za informisanje, kao i na protokolu Ministarstva.

Obrazac Zahtjeva za pristup informacijama nalazi se u prilogu ovog vodiča i možete ga preuzeti ovdje.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanska županija/kanton

Ministarstvo za pitanja branitelja/boraca

Ministar Oliver Soldo, dipl. oec

 

INDEKS REGISTAR

Informacija koje su u posjedu

 Ministarstva za pitanja branitelja/boraca HNŽ/K

 

Ovaj Indeks registar sadrži informacije koje su u posjedu Ministarstva za pitanja branitelja/boraca HNŽ/K (u daljem tekstu Ministarstvo) i koje su dostupne u skladu s Zakonom o slobodi pristupa informacijama  u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, br: 32/01 i 48/11) i Uputstvu o provedbi Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBIH“, broj: 57/11) i to :

1.Informacije koje se odnose na zakonsku regulativu i podzakonske akte

Zakoni

-Zakon o pravima branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine FBIH“, broj: 33/04,72/07,9/10);

-Zakon o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine HNK“, broj:8/06)

Pravilnici

-Pravilnik o kriterijima i postupku za odobravanje jednokratne novčane pomoći za pokrivanje troškova dženaze/sahrane članova porodičnog domaćinstva poginulih branilaca („Službene novine HNK“, broj: 8/07);

-Pravilnik o kriterijima i postupku naknade troškova izrade nadgrobnih spomenika poginulim braniteljima („Narodne novine HNŽ“, broj:8/07);

-Pravilnik o kriterijima i postupku ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu i osiguranje sanitetskog materijala („Službene novine HNK“, broj:7/08);

-Pravilnik o kriterijima i načinu odobravanja banjsko-klimatskog liječenja (medicinske rehabilitacije) („Službene  novine HNK“, broj:7/08);

-Pravilnik o načinu ostvarivanja prava po osnovu preostale radne sposobnosti („Službene  novine HNK“, broj:7/08);

-Pravilnik za utvrđivanje prava na jednokratnu bespovratnu dodjelu sredstava za rješavanje stambenih potreba braniocima i članovima njihovih porodica na području HNK-a („Službene novine HNK“, broj: 11/08);

-Pravilnik o načinu i uslovima ostvarivanja prava na dodjelu stipendija djeci šehida-poginulih, umrlih ili nestalih branilaca, demobilisanih branilaca i ratnih vojnih invalida Odbrambeno- oslobodilačkog  rata („Službene novine HNK“, broj: 5/09);

-Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima („Službene novine HNK“, broj: 8/12);

-Pravilnik o kriterijima i postupku za odobravanje jednokratne novčane pomoći za liječenje branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine HNK“, broj: 9/12);

-Pravilnik o novčanoj pomoći za otvaranja radnih mjesta („Službene novine HNK“, broj: 9/14).

2.Informacije koje se odnose na Ministarstvo

-Pregled radnih mjesta Ministarstva;

-Podaci iz evidencije o službenicima i namještenicima;

-Podaci o provedbi edukacije državnih službenika i namještenika;

-Informacije o bazi podataka koje se odnose na objavljene javne oglase/konkurse za prijem državnih službenika i namještenika;

-Informacije o ostvarivanju prava i načinu zaštite prava državnih službenika i namještenika;

-Podaci o radnom vremenu;

-Termini za prijem građana i rad sa strankama;

-Podaci o broju i sadržaju pitanja koja građani postavljaju putem elektronske pošte.

3.Informacije koje se odnose na ostvarivanje prava branilačke populacije

-Podaci o uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje dopunskih prava lica iz člana 1. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine HNK“, br. 8/06);

-Podaci o broju korisnika porodične invalidnine;

-Podaci o broju korisnika lične invalidnine;

-Podaci o pravnim mišljenjima i pojašnjenjima zakona i drugih propisa iz nadležnosti ministarstva.

4.Informacije o proceduri provođenja javnih oglasa

-Datum objavljivanja i datum zatvaranja javnog oglasa/konkursa odnosno krajnji rok za podnošenje prijava;

-Preuzimanje obrazaca za prijavljivanje;

-Potrebna dokumentacija;

-Informacije o imenima članova Komisija;

-Informacije koje se odnose na obavještenje kandidatima koji ne ispunjavaju  uslove tražene u javnom oglasu/konkursu iz nadležnosti Ministarstva;

-Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove tražene javnim oglasom/konkursom iz nadležnosti Ministarstva;

-Informacije o održavanju javnog oglasa/konkursa iz nadležnosti Ministarstva;

-Informacije o načinu provedbe procedure javnih oglasa/konkursa iz nadležnosti Ministarstva.

 

Indeks registar možete, na Vaš zahtjev besplatno dobiti kod Službenika za informisanje u Ministarstvu za pitanja branitelja/boraca u HNŽ/K, ul. Krpića 3. Mostar, tel: 036/580-750, fax: 036/580-724

Napominjemo, da će Ministarstvo prilikom ustupanja informacija posebno voditi računa o odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06 i 76/11) i Zakona o zaštiti tajnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 54/05).